KONFERENCJA 2021

PRELEGENCI

DR

Marek
Lasota

Dyrektor Muzeum Armii Krajowej

Dyrektor Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, wykładowca akademicki, poseł na Sejm I kadencji, wieloletni radny województwa małopolskiego, były pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Autor książek historycznych, m.in. "Donos na Wojtyłę". Autor i współautor wielu popularnonaukowych opracowań historycznych oraz audycji radiowo – telewizyjnych.

KS. PROF. DR HAB.

Jacek
Urban

Dyrektor Archiwum Archidiecezji Krakowskiej

Dyrektor Archiwum Archidiecezji Krakowskiej. Prałat krakowskiej kapituły katedralnej, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Specjalista w zakresie historii o specjalności: historii powszechnej XIX wieku oraz dziejów Kościoła Powszechnego. Znawca dziejów Krakowa i Katedry Wawelskiej.

DR

Dawid
Golik

IPN

Historyk, politolog, adiunkt w Instytucie Historii UJ, główny specjalista Oddziału Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Krakowie; w swoich badaniach zajmuje się polskim podziemiem niepodległościowym w okresie II wojny światowej oraz w pierwszych latach powojennych, w tym przede wszystkim strukturami AK w Małopolsce, a także niemieckim aparatem okupacyjnym w Generalnym Gubernatorstwie; autor wielu książek i artykułów poświęconych m.in. działalności partyzanckiej, zbrodniom niemieckim i komunistycznym oraz kampanii roku 1939 w południowej Polsce.

DR

Tomasz
Dudek

Biblioteka Jagiellońska i CDCN

Pracownik Biblioteki Jagiellońskiej, historyk, współpracownik Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie, zainteresowania badawcze: Historia Polski XIX i XX w., dzieje Kresów Wschodnich, historia wojskowości, stosunki polsko-ukraińskie. Publikował m.in. w Małopolskich Studiach Historycznych, Wrocławskich Studiach Wschodnich, Sowińcu, Krakowskim Roczniku Archiwalnym. Autor książek: Kostiuchnówka 1916, Warszawa 2017, Przebraże 1943, Warszawa 2019, Kampania Karpacka Legionów Polskich 1914-1915, Warszawa 2020.

MGR

Tadeusz
Królczyk

Wójt Gminy Ochotnica

MGR

Rafał
Dyrcz

Naczelnik IPN

Historyk, archiwista; naczelnik Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie; członek redakcji periodyku naukowego "Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej"; prowadzi badania nad formami i metodami działań operacyjnych komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa wobec Kościoła katolickiego, byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz podziemia niepodległościowego na ziemi wadowickiej; współautor edycji dokumentów Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza. Teoria i praktyka pracy operacyjnej SB (Kraków 2009).

MGR

Iwona
Fischer

Kierownik Oddziału IV Archiwum Narodowego w Krakowie

Historyk - archiwista; absolwentka Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierunek historia. Ukończone studia podyplomowe z zakresu archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Historii i Archiwistyki), pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie - obecnie na stanowisku kierownika Oddziału IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w., odpowiedzialny za sprawy udostępniania, gromadzenia i opracowania dokumentacji oraz promocji zasobu. W kadencji 2011-2016 Przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w Warszawie, trener na kursach kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia, wykładowca akademicki – obecnie na studiach podyplomowych Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia (Uniwersytet Jagielloński). Miłośniczka Krakowa i jego historii, autorka licznych artykułów z zakresu historii miasta, genealogii, metodyki archiwalnej i archiwistyki.

MGR

Jolanta
Drużyńska

Redaktor Polskie Radio Kraków

Dziennikarka Radia Kraków. Absolwentka filologii polskiej UJ, autorka cenionych reportaży i audycji dokumentalnych dotyczących kontrowersyjnych i mało znanych wydarzeń z historii, przygotowuje również audycje dotyczące wydarzeń i ludzi związanych z kulturą. Współautorka ( ze St. M. Jankowskim) książek historycznych m. in. "Kolacja z konfidentem. Piwnica pod Baranami w dokumentach SB", "Wyklęte życiorysy", autorka publikacji „Krok do wolności. Polskie ofiary żelaznej kurtyny”, „Ostatni Tabor. Jak władza ludowa zakazała cyganom wędrowania”, także artykułów prasowych i scenariuszy do filmów dokumentalnych.

KUSTOSZ

Anna Radecka

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Historyk, kustosz w Muzeum Armii Krajowej im. E. Fieldorfa-Nila w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w południowej Polsce.

KUSTOSZ

Izabela
Cisek

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Magister historii, absolwentka Podyplomowego Studium Muzealniczego UJ, autorka i kuratorka wielu wystaw, m.in. „Piękna Niepodległa”, „Do broni! Wojna i propaganda w plakacie 1939-1989”, specjalista ds. wystaw w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie.

MGR

Michał
Czech

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Absolwent Historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończył Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela w Wyższej Szkole Biznesu, a także Podyplomowe Studium Muzeologiczne oraz studia podyplomowe z Zarządzania Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Były nauczyciel i wychowawca. Związany z Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie od 2017 roku; edukator muzealny oraz przewodnik; aktualnie zajmuje stanowisko specjalisty ds. gromadzenia zbiorów w Dziale Gromadzenia Zbiorów i Głównego Inwentaryzatora MAK.

KUSTOSZ

Mateusz
Gawlik

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Absolwent politologii i historii na UJ, ukończył Podyplomowe Studium Muzeologiczne w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ oraz Zarządzanie Kulturą w Instytucie Kultury UJ; prowadzi badania naukowe oraz przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu historii Armii Krajowej w Okręgu AK Kraków, publicysta historyczny, kustosz i edukator muzealny w Muzeum Armii Krajowej, współautor wystaw w tym m.in. „Piękna Niepodległa" „Stój, bo strzelam. Polskie kompanie wartownicze w Niemczech 1945-1989", współtwórca projektów historycznych dla osób z dysfunkcjami m.in. „Głusi na SzlAKu" „Wsłuchaj się w historię AK", współtwórca projektu badawczego „Oblicza buntu społecznego w II RP doby Wielkiego Kryzysu (1930-1935). Uwarunkowania, skala, konsekwencje" na Uniwersytecie Wrocławskim, historyk w międzynarodowym projekcie „The EASTory though their Eyes". Prywatnie wielki miłośnik psów oraz kibic Arsenalu Londyn.

DR HAB.

Olgierd
Grott

PROF. UJ
profesor UJ, Kierownik Działu Historycznego Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Kierownik Katedry Historii Polskiej Myśli Politycznej INPiSM UJ, kierownik Działu Historycznego Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie, kierownik grantu Kresowi Żołnierze Armii Krajowej realizowanego przez MAK w ramach programu Śladami Polski Niepodległej finansowanego ze środków MNiSW. Autor szeregu opracowań poświęconych polskiej myśli politycznej, sprawom narodowościowym oraz zagadnieniom polskich Kresów Wschodnich.

ORGANIZATOR

Niniejsza konferencja mogła zostać przygotowana dzięki realizacji projektu badawczego w ramach programu „Szlakami Polski Niepodległej”, pt. „Kresowi Żołnierze Armii Krajowej” (Nr projektu: 01SPN 17 0002 18) finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
im. gen. Emila Fieldorfa "Nila"
W KRAKOWIE

Muzeum Armii Krajowej jest instytucją kultury miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego.
Komitet organizacyjny
dr Marek Lasota - Dyrektor Muzeum Armii Krajowej
dr hab. Olgierd Grott, prof. UJ – Kierownik Działu Historycznego
Robert Springwald – 12 41 00 784 | 514 64 26 28 - rspringwald@muzeum-ak.pl

Sekretariat konferencji
Sylwia Walerowska-Skorut – 12 41 00 761 | sskorut@muzeum-ak.pl
Joanna Chudzicka – 664 746 298

Obsługa techniczna
Daniel Ryszka - 12 12 41 00 766 | 530 333 272 | dryszka@muzeum-ak.pl

KONFERENCJA2021@MUZEUM-AK.PL

Skip to content